Bedingungen des Wettbewerbs

 
 
ESHOP > Bedingungen des Wettbewerbs
 

Bedingungen des Wettbewerbs

na Bottles.sk – „Súťaž na týždeň“.
(ďalej len “Podmienky”)

Prehlásenie súťažiaceho:
Súťažiaci odoslaním svojej odpovede súhlasí so zaradením osobných údajov do databázy spoločnosti Bottles a ich využitím na marketingové účely. Zároveň týmto prehlasuje, že údaje o emailovej adrese a telefónnom čísle sú registrované na jeho meno uvedené v tomto formulári alebo je oprávnený ich používať.


I. Účel súťaže na Bottles.sk – „Súťaž na týždeň“ (ďalej len „Súťaž“) je reklama a propagácia internetového portálu organizátora Súťaže spoločnosti Old Town Service s.r.o..

II. Organizátor súťaže
Organizátorom Súťaže je spoločnosť Old Town Service s.r.o., so sídlom Cintorínska 32, 811 08 Bratislava, IČO: 45454167, (ďalej len “Organizátor”).

III. Začiatok a ukončenie súťaže
1. Začiatok Súťaže je dňa 1.3.2017 a účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť v období od 1.3.2017 do odvolania.
2. Ukončenie Súťaže môže byť upravené organizátorom.

IV. Účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto uvedie meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo a má viac ako 18 rokov, okrem zamestnancov Organizátora a ostatných firiem, ktoré sa podieľajú na tejto Súťaži vrátane ich blízkych osôb podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

2. Účastníkom Súťaže sa automaticky stane každý, kto splní všetky podmienky účasti v súťaži: – Správne odpovie na súťažnú otázku. Správnu odpoveď je možné nájsť na internetovom portáli https://www.bottles.sk. – Vyplní všetky povinné údaje v registračnom formulári (Meno a Priezvisko, E-mail, Telefón).

3. Zákazník sa môže stať účastníkom Súťaže len jedenkrát za deň.

V. Žrebovanie
Do žrebovania budú zaradení účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky účasti uvedené v článku IV. týchto Podmienok.
Žrebovanie a zverejnenie výsledkov žrebovania sa bude vykonávať týždenne, každý týždeň od začiatku Súťaže sa budú žrebovať výhercovia za predchádzajúci týždeň až do ukončenia Súťaže. V prípade, ak tento deň žrebovania pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného pokoja žrebovanie sa vykoná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Výsledky žrebovania budú uverejnené v štruktúre: 1. Dátum žrebovania – 2. Meno a priezvisko výhercu, 3.(výhra).

VI. Výhry
Každý týždeň je možné vyhrať cenu (tovar, vstupenku a iné), ktorá je uvedená v popise súťaže pre konkrétny týždeň. Výhercovi bude výhra doručená poštou najneskôr do 30 dní od súťažného týždňa, za ktorý výhru získal, na adresu v rámci Slovenskej republiky, ktorú uviedol v registračnom formulári. V prípade, že adresa nebola požadovaná, alebo ju neuviedol, výhra mu bude doručená do 30 dní odo dňa, kedy poskytne svoju adresu na základe emailovej alebo telefonickej komunikácie. V prípade, že základné požadované údaje neboli vyplnené správne a nie je možné v dobe do 30 dní kontaktovať výhercu, výhra prepadá v prospech usporiadateľa Súťaže.

VII. Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súťaže na Bottles.sk
Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v Registračnom formulári a v súlade a v súlade v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti Old Town Service s.r.o., so sídlom Cintorínska 32, 811 08 Bratislava, IČO: 45454167, (ďalej len Bottles). Bottles bude spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári za účelom zabezpečenia priebehu súťaže, odovzdania prípadnej výhry a v prípade, ak sa účastník súťaže stane výhercom, zverejnenia jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska na internetovej stránke Bottles a  FB Fun Page Bottles.sk.
Po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje účastníkov súťaže, ktorí nevyhrali bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s odovzdaním cien obsahujúce osobné údaje výhercov súťaže podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Bottles povinný uchovávať 10 rokov od ukončenia súťaže. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola súťaž ukončená. Po tejto lehote budú osobné údaje výhercov súťaže bezodkladne zlikvidované

Súťaže na Bottles.sk – Priamy marketing
Zakliknutím políčka „Mám záujem o zasielanie informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete Bottles svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu Bottles a prípadne emailom na info@bottles.sk.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Bottles informovať o ich zmene v ktorejkoľvek predajni Bottles alebo poštou na našu adresu Bottles, prípadne emailom na
info@bottles.sk
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom spolupracujúcim s Bottles ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko a mesto bydliska budú zverejnené na internetovej stránke Bottles.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Bottles vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Bottles.
Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté je zverejnený na webovom sídle spoločnosti: https://www.bottles.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.
Zoznam subjektov: Slovak Parcel Service, s.r.o., Senecká cesta 1, 821 01 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, Krea SK, s.r.o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, IČO: 36553433.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v Súťaži podľa článku IV. týchto Podmienok, na cenu, výherca nemá nárok na výhru a cena prepadá v prospech Organizátora.

2. V prípade, ak výhry z tejto Súťaže podliehajú dani z príjmov alebo akejkoľvek inej dani, príslušnú daň je povinný zaplatiť výherca podľa platných právnych predpisov.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Finančná náhrada a vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

4. Účastníci Súťaže nemajú právny nárok na úhradu nákladov zo strany Organizátora, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.

5. Tieto podmienky sú uložené u Organizátora Súťaže, a zverejnené na internetovej stránke https://www.bottles.sk.

< Späť